Step forward into growth or step back into safety

This post is an encouragement for those who are afraid to pursue a dream because of something prevents to take the first step. If I think my dreams or goals they usually doesn't scare me because those are the things I want to do, I want to have or I want to be. However, sometimes you might need to put yourself in a situation that scares you, in order to go towards to your dream. I have been wanting to be part of one group for a while now but achieving this dream means I need to step out of my comfort zone. I'm a master when it comes to avoiding scary or unpleasant situations. I think it's because I do not know what's going to happen, my introvert side wants to know what to prepare for and I also hate failing. I imagine and visualize my comfort zone as a pink bubble. Within the bubble there are ease, comfort and doing same things. Outside there are the things that makes me feel uncomfortable but also important things like learning, growing, opportunities, creating, courage and dreams.


Tämä postaus on rohkaisu niille, jotka eivät uskalla ottaa ensimmäistä askelta unelmansa eteen jonkin pelon takia. Jos ajattelen omia unelmiani tai tavoitteitani, en yleensä pelkää niitä, koska ne ovat niitä asioita, joita haluan tehdä, joita haluan omistaa tai joita haluan olla. Joskus kuitenkin täytyy laittaa itsensä likoon jännittäviin tilanteisiin mennäkseen eteenpäin unelmiensa saavuttamisessa. Olen halunnut jo jonkin aikaa olla osana tietynlaista ryhmää, mutta tämän haaveen toteuttamiseksi minun on mentävä pois mukavuusalueeltani. Olen mestari siinä mitä tulee jännittävien ja epämukavien tilanteiden välttämiseen. Se johtuu siitä, että en tiedä tarkalleen mitä tulee tapahtumaan, introvertti puoleni haluaa tietää mihin pitää valmistautua ja inhoan epäonnistumista. Kuvittelen ja visualisoin mukavuusalueeni vaaleanpunaiseksi kuplaksi, jonka sisällä ovat helppous, mukavuus ja samat asiat. Ulkopuolella ovat asiat jotka tuntuvat epämukavilta, mutta myös tärkeät pyrkimykset kuten oppiminen, kasvaminen, mahdollisuudet, luominen, rohkeus ja unelmat.I have wanted to be a part of a certain group and before entering that group, I have to perform in a certain way, which is certainly not my strength. Being evaluated is difficult for myself, even though I knew that this is not about anything personal, mostly about motivation and potential. As I mentioned, I'm an (99 %) introvert and I can not immediately throw myself into things and situations when I'm not in my comfort zone.


Even though how badly I wanted to join the group, I started to come up with the reasons why I could not attend the search event. "I'm not professional, I can't, what if I screw up, what if others are very good, have a lot of experience, what if I panic, what if I'm the only who sucks, what if they don't choose me, then I'm going to be disappointed, it is so out of my comfort zone, I just forget this... I was so afraid to take the first step to achieve a dream I have dreamed of few years! But why? Because of previous reasons. Which are not even reasons, those are excuses. How could I encourage other people to chase their dreams if I wasn't doing that myself? I started to think more positively.


Sometimes you have to go out of your comfort zone to achieve something better, the ultimate goal. In this case I thought:

1. I don't have a lot of experience. - Well, it was not a requirement. And you can't have experience if you don't go and experince.

2. What if screw up? - Then screw. At least you're trying. If you don't even try then screw you!

3. What is the worst that could happen? - I forget something, I panic, I feel uncomfrotable. Don't think too much, just let it go.


4. What if others are better than me? - The worst thing to do is to compare yourself to others. I do it sometimes but I try my best to get rid of it. So don't compare.


5. What if they don't choose me? - Okay, I'll try next time. Maybe I'm better then because I learned something new.


6. What if I regret that I didn't go there? - Yes, you will. So go."STOP BEING AFRAID OF WHAT COULD GO WRONG,

AND START GETTING EXCITED ABOUT WHAT COULD GO RIGHT."


So, after self encouragement, I registered myself to the search event. If they don't choose me, at least I tried, learned and got out of my comfort zone. Learning something new and stepping out of the comfort zone are achievements too. And in the future it will help to be more courageous. The event was on weekend and few days later I received message that I was chosen.


So what I learned from this? Do not let your fear of failure, your nature or anything else to prevent to take the first step towards your dreams. Attempting is already half profit. Better an oops than what if. If i hadn't went to the search event, I wouldn't have been writing this post now. Instead, I probably would lie on my bed thinking "Why I didn't try?"Olen halunnut osallistua yhden ryhmän toimintaan, mutta mukaan valituksi tuleminen edellyttää tietynlaista esiintymistä, joka ei todellakaan ole vahvuuteni. Arvioitava oleminen on itselleni haastavaa, vaikka tiedän että tässä ei ole kyse mistään henkilökohtaisesta, vaan motivaatiosta ja potentiaalista enimmäkseen. Kuten mainitsin, olen (99 %) introvertti enkä osaa heti heittäytyä täysillä mukaan asioihin ja tilanteisiin mukavuusalueeni ulkopuolella.


Vaikka kuinka palavasti halusin liittyä ryhmään, aloin keksimään syitä miksi en voisi osallistua ryhmän hakutilaisuuteen. "En ole ammattilainen, en osaa, mitä jos mokaan, mitä jos muut ovat todella hyviä, omaavat paljon kokemusta, mitä jos panikoin, mitä jos olen ainoa huono, mitä jos en tule valituksi, sitten tulen pettymään, tämä on niin mukavuusalueeni ulkopuolella, jos vain unohdan koko jutun... En uskaltanut ottaa ensimmäistä askelta kohti uelmaa, josta olen unelmoinut jo vuosia. Mutta miksi? Edellisten syiden takia. Jotka eivät ole edes syitä, vaan tekosyitä. Miten voin kannustaa muita ihmisiä toteuttamaan unelmiaan, jos en itse tekisi sitä? Aloin ajatella positiivisemmin.


Joskus vaan pitää mennä ulos mukavuusalueeltaan, jotta voi saavuttaa jotain parempaa, sen ykköstavoitteen. Tässä tapauksessa ajattelin:

1. Minulla ei ole paljon kokemusta. - No, se ei ollut vaatimuksena. Ja ei voi saada kokemusta, jos ei kokeile.

2. Mitä jos mokaan? - Sitten mokaat. Ainakin yrität. Jos et edes yritä niin oma moka!

3. Mikä on pahin mitä voi tapahtua? - Unohdan jotain, panikoin, tunnen oloni epämukavaksi. Älä ajattele liikaa, vaan anna mennä.


4. Mitä jos muut ovat parempia kuin minä? - Pahin on verrata itseään muihin. Teen sitä välillä, mutta yritän päästä siitä eroon. Eli älä vertaa.


5. Mitä jos en tule valituksi? - Okei, ehkä ensi kerralla sitten. Ehkä silloin olen parempi, kun olen oppinut uutta.


6. Mitä jos kadun etten mennyt sinne? - Kyllä kadut. Joten mene."LAKKAA PELKÄÄMÄSTÄ SITÄ MIKÄ VOISI MENNÄ PIELEEN

JA INNOSTU SIITÄ MIKÄ VOISI MENNÄ OIKEIN."

Rohkaistumisen jälkeen ilmoitin itseni hakutapahtumaan. Jos en tule valituksi, ainakin sentään yritin, opin ja astuin ulos mukavuusalueeltani. Oppiminen ja mukavuusalueelta poistuminen ovat saavutuksia myös. Ja tulevaisuudessa se auttaa olemaan entistä rohkeampi. Tapahtuma oli viikonloppuna ja muutama päivä myöhemmin sain viestin, että olen tullut valituksi ryhmään.


Joten mitä opin tästä? Älä anna pelkojen, luonteesi tai minkään mukaan estää sinua ottamasta ensimmäistä askelta kohtia unelmiasi. Yrittäminen on jo puoli voittoa. Parempia sanoa hups kuin mitä jos. Jos en olisi osallistunut hakutapahtumaan, en kirjoittaisi tätä postausta nyt. Sen sijaan makoilisin sängyssäni miettien "Miksi en edes yrittänyt?"


Wilma
Tags

Wilma, a 26-year-old multi-creative sober curious girl who twerks, chases natural highs and creates a life around her passions. Tired of the idea that we should fit neatly in a one box, when we are actually very multidimensional, just like diamonds. 💎@wilma.helmi

Wilma

Creates

© 2018. All rights reserved. Wilma Creates. Design by Wilma Tuominen. Suomi · Finland. Created with Wix and ♥